DISCLAIMER

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Willemsfonds afdeling Nieuwpoort website. Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door Webcomp. Door gebruik van deze website aanvaardt U die gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Webcomp kan, op geen enkele wijze, aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt gemaakt. Webcomp en Willemsfonds afdeling Nieuwpoort heeft het recht de informatie op ieder ogenblik te veranderen zonder gebruikers hierover op voorhand op de hoogte te moeten brengen.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Webcomp en Willemsfonds afdeling Nieuwpoort of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Webcomp en Willemsfonds afdeling Nieuwpoortde op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Onrechtmatig gebruik van de website

U verbindt zich er ondermeer toe: de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, onder meer doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan All In One, Webcomp en Willemsfonds afdeling Nieuwpoortte vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Persoonlijk gegevens

Webcomp en Willemsfonds afdeling Nieuwpoort verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Webcomp en Willemsfonds afdeling Nieuwpoort toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Webcomp of Willemsfonds afdeling Nieuwpoort met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot ons richten via postwisseling of e-mail.

Informatie op de website en aansprakelijkheid

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Webcomp en Willemsfonds afdeling Nieuwpoort staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Webcomp en Willemsfonds afdeling Nieuwpoort is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site zouden voorkomen. Webcomp en Willemsfonds afdeling Nieuwpoort behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Veurne bevoegd.